آزمایشات داخلی

جذب عناصر

همانطور که مشاهده می گردد با افزایش اندازه ریزی ذرات، مقدار جذب عناصر افزایش می گردد.

تفاوت مقدار پتاسیم

تفاوت مقدار پناسیم در دو آزمایش به علت افزایش « مش » نمونه آزمایش شده می باشد.

نمونه کد P1

نمونه کد P1 مربوط به « هربان » می باشد.

انتخاب زبان