شیوه استفاده

اصلاح کننده خاک های باغبانی، زراعی و تقویت کننده گیاه هربان را می توان مطابق جدول ذیل و با توجه به وضعیت خاک و گیاه به صورت متناوب در یک سال استفاده نمود. در این نحوه استفاده، به صورت نمک پاش دور گیاه ریخته می شود که باید به طور سطحی با خاک مخلوط گردد. همچنین در سیستم آبیاری تحت فشار و کشت هیدوروپونیک نیز به صورت محلول قابل استفاده است.

توجه: استفاده به صورت چالکود ممنوع می باشد.

انتخاب زبان