آزمایشات خارجی

آزمایش ۱ فرانسه

این آزمایش اول می باشد که در کشور فرانسه صورت گرفته است.

آزمایش ۲ فرانسه

این آزمایش دوم می باشد که در کشور فرانسه صورت گرفته است.

آزمایش ۳ فرانسه

این آزمایش سوم می باشد که در کشور فرانسه صورت گرفته است.

آزمایش آلمان

این آزمایش در کشور آلمان صورت گرفته است.

انتخاب زبان