شرکت بازرگانی اسپاد

شماره ثبت :  ۶۵۹۴۸

نماینده  فروش محصولات هربان در استان خراسان جنوبی

 

مشهد دو راهی طرقبه امام رضا یک زعفرانیه ۵پلاک ۱۸ تلفکس

کارشناس                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                    ۰۵۱۳۵۵۱۱۲۵۴

                                                                                                                                 شماره های همراه

                                                                                                                                                                                                    ۰۹۱۵۲۱۷۲۵۷۸

                                                                                                                                                                                                    ۰۹۱۵۹۱۶۳۵۷۸

                                                                                                                                                                                                    ۰۹۱۵۸۰۳۴۴۷۹

انتخاب زبان